Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

VZN č. 13 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík
VZN č. 11   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HNILČÍK
VZN č. 7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 6 o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
VZN č. 4 schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v  H n i l č í k u o  u r č e n í m i e s t n a  v y l e p o v a n i e v o l e b n ý c h p l a g á t o v
VZN č. 3 o  vydávaní záväzných stanovísk k  začatiu podnikateľskej činnosti právnických a  fyzických osôb podnikajúcich na území obce
VZN č. 1 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Hnilčík